In het najaar van 2019 is de SPN gestart met een kwaliteitstoets counseling. Deze kwaliteitstoets is gericht op een aantal kwaliteitseisen, zoals voldoende opgeleid zijn, een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben, registratiegegevens aan Peridos leveren en voldoen aan de norm voor het minimaal aantal counselinggesprekken per jaar. Deze toets verloopt met een vragenlijst via Peridos.

Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de counseling die zij voorgaand jaar hebben uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan voorgaande jaren en met de gegevens van de regio.

Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben een algemene bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de Regionale Centra. Een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. De bezwaarprocedure vindt u op www.rivm.nl.

Klacht