Echocentra
De SPN borgt de kwaliteit van de echocentra via kwaliteitsaudits. Het format voor de kwaliteitsaudit echocentra is landelijk vastgesteld. In aanvulling op de landelijk vastgestelde onderwerpen van de kwaliteitsaudit geeft de SPN ook aandacht aan de cliënt­tevredenheid. Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de SEO’s die zij voorgaand jaar hebben uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan voorgaande jaren en met de gegevens van de regio.

Echoscopisten
De SPN beoordeelt, voorafgaand aan de kwaliteitsaudit van het echocentrum, de kwaliteit van van de metingen die een echoscopist tijdens het SEO verricht. De landelijke afspraken over de kwaliteitsbeoordeling van de SEO’s vindt u hier. Voor meer informatie: zie ook het voorbeeld SEO-logboek voor het maken van een logboek.

Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben een algemene bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de Regionale Centra. Een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. De bezwaarprocedure vindt u op www.rivm.nl.